ALGEMENE VOORWAARDEN INSPIRE ART SCHOOL APELDOORN

SCHOOLJAAR 2018-2019

-Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en werkzaamheden van Inspire en de afnemer van een cursus, hierna te noemen cursist.

-De school heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de school te weigeren.

-Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de school te houden aan de huisregels van de school evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.

-Bezoek aan de school is geheel op eigen risico. De (directie van) de school is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de school.

-Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de school door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

Inschrijvingen dans, muziek, theater afdeling

1.De overeenkomst tussen de cursist en de opdrachtgever wordt aangegaan voor één cursusjaar, wat loopt van augustus 2018 tot juli 2019, exclusief de vakanties. In totaal 42 lesweken.

Inschrijving vindt plaats door het volledig ingevulde inschrijfformulier (ook online via de website) op te sturen of in te leveren bij de receptie van de school en is pas geldig na bevestiging via email door Inspire.

2.Deze inschrijving geldt voor het hele cursusjaar 2018/2019. Bij bevestiging van uw inschrijving gaat u tevens akkoord met dit algemene voorwaarden overzicht en met de inschrijfvoorwaarden. De kosten voor het inschrijven bedragen eenmalig 12,50 euro. Inschrijfkosten worden geïncasseerd bij uw eerste semester afschrijving.

3.Inschrijving dient te geschieden voor aanvang van het nieuwe cursusjaar. Tussentijdse inschrijving (door het jaar heen) is mogelijk onder het voorbehoud dat er plaatsingsmogelijkheid is, zulks ter beoordeling van Inspire. De 42 lesweken gaan in vanaf het moment van inschrijven.

4.Inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende cursus. Inspire behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.

5.Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding, met dien verstande dat cursisten van het voorgaande cursusjaar voorrang hebben bij plaatsing.

6.Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele cursusbedrag. Deze inschrijving geldt voor het hele cursusjaar. Er vindt geen restitutie plaats van de verplichte betaling van het eerste schooljaar in geval van opzegging of verzuim van de lessen. Deze voorwaarde is van toepassing voor cursisten vanaf 8 jaar. Voor cursisten onder de 8 jaar geldt de voorwaarde dat de inschrijving van toepassing is per semester (zie lessenschema). Er vindt geen restitutie plaats van de verplichte betaling van het semester in geval van opzegging of verzuim van de lessen.

-Het cursustarief is gebaseerd op een heel cursusjaar excl. de aangegeven vakanties. De betaling van het verschuldigde cursusgeld vindt plaats door middel van een automatisch incasso. Indien u Inspire een incassomachtiging geeft, wordt het verschuldigde bedrag na ontvangst van de inschrijving automatisch van uw rekening afgeschreven. Via automatisch incasso wordt het cursusgeld geïnd in drie termijnen. De eerste termijn valt in semester 1 de tweede termijn in semester 2 en het derde termijn in semester 3. Wanneer er sprake is van tussentijdse instroom van een cursist wordt er geïncasseerd in de desbetreffende maand.

-Indien het lesgeld niet kan worden geïncasseerd wordt er als eerste een brief verstuurd met de mededeling dat er een poging wordt gedaan het bedrag alsnog af te schrijven van uw rekening. Wanneer het bedrag om administratieve redenen alsnog wordt teruggeboekt wordt er na het versturen van een tweede brief 12,- euro administratie kosten berekend. Bij het versturen van een derde brief wordt er 20,- euro administratie kosten berekend. Bij het versturen van een vierde brief wordt er 35,- euro administratie kosten berekend. Wanneer er niet wordt nagekomen om het verschuldigde lesgeld te betalen worden er verdere maatregelen genomen.

-Na lid te zijn op de school voor een schooljaar kan de cursist de cursusdeelname tussentijds beëindigen, en heeft de cursist een opzegtermijn van een maand in het lopende seizoen. De tussentijdse uitschrijving dient schriftelijk te geschieden voor de eerste van de desbetreffende maand. Restitutie van het cursusgeld van de overgebleven lessen van het lopende seizoen vindt echter pas plaats als de opzegging op tijd is doorgegeven.

-Zonder een schriftelijke opzegging loopt de inschrijving door, ook als de cursist niet aanwezig is bij de cursus. Het is niet mogelijk om mondeling je lidmaatschap op te zeggen. Bij opzegging ontvang je van Inspire een bevestiging.

7.Bij uitschrijving op andere momenten in het cursusjaar blijft de verplichting tot betaling van kracht tot het einde van het lopende cursusjaar behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn:

-verhuizing uit de regio.

– langdurige ziekte of zwangerschap van de cursist, waardoor het de cursist medisch gesproken niet mogelijk is de cursus af te ronden.

– indien een cursist een schriftelijk advies van Inspire opvolgt om de cursus te beëindigen.

– wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden verlengd. Dit ter beoordeling aan Inspire.
In deze gevallen is een restitutie van cursusgeld eventueel mogelijk. Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend bij Inspire. Inspire beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen.

8.Bij adreswijziging dient Inspire zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.

9.In alle gevallen waarin deze inschrijfbepalingen niet voorzien, beslist Inspire.

Kledingvoorschriften voor dans afdeling

INSPIRE Art School hanteert kledingvoorschriften. Iedere cursist dient zich hieraan te houden. De juiste kleding en schoeisel zorgt ervoor dat de dansbewegingen goed zichtbaar zijn voor de docent, er eenheid is in de groep, voorkomt blessures, de verschillende dansstijlen ten goede komen. Dit geldt ook voor presentaties en voorstellingen. Anders dan de aangegeven kleding wordt niet als juist bevonden en INSPIRE Art School kan de cursist verplichten het juiste kledingstuk en schoeisel te laten aanschaffen.

De cursus

Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van: de globale inhoud van

– de cursus

– het aantal lessen

– de tijdsduur van een les

– de lestijden

– de aanvang van de cursus

– de frequentie van de lessen

– eventuele overige verplichtingen

1.De school mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht-situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

2.Is er interesse in een nieuwe cursus, dan kan er voor inschrijving een proefles gevolgd worden. Dit na contact met Inspire.

Ziekte en afwezigheid

1.Bij ziekte/afwezigheid van de docent ontvangt de cursist (mits bereikbaar) bericht over uitgevallen lessen per SMS/WhatsApp en wel op het nummer dat bij de inschrijving is opgegeven. Eventueel kan de cursist ook telefonisch of per mail op de hoogte worden gebracht. Bij ziekte/afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Restitutie van het cursusgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan twee lessen per cursus zijn vervallen per cursusjaar.

2.Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Inspire hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan via de mail, of op telefoonnummer 055-879 56 45. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de desbetreffende docent. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.

3.De cursist dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en school bepaald. Dit geldt niet voor cursisten die er zelf voor kiezen om lessen niet te volgen. De school heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

Aansprakelijkheid

  1. Het betreden van de school en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van de dansschool, geschiedt geheel voor risico van de cursist.
  2. De schoolhouder (en zijn personeel) is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen de school of als gevolg van het verblijf in de school of op het terrein van de school.
  3. De schoolhouder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
  4. Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de schoolhouder hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan de schoolhouder te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

Overig

  1. Samenstelling groepen

De samenstelling van de groepen wordt door de docent van de desbetreffende cursus naar eigen inzicht ingedeeld, is onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden/wensen.

De samenstelling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Dit altijd in overleg. Ook kunnen lestijden/lesdagen tussentijds wisselen, dit altijd in overleg. Over samenstelling is geen discussie mogelijk, Inspire beslist hierin.

  1. Huisregels lesgebouw

– Het is verboden de dansruimtes te betreden met buitenschoenen.

– Inspire is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.

– Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen te veel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen door anderen dan de cursisten zelf.

-Het is verplicht je te houden aan de kledingvoorschriften voor de desbetreffende danslessen.

 Publicatie foto’s/video

Het is mogelijk dat er bij (cursus)activiteiten van Inspire foto’s of video’s gemaakt worden van u of uw kind. Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Wij gaan ervan uit dat u akkoord gaat met publicatie, tenzij u voorafgaand aan het cursusjaar schriftelijk bezwaar aangetekend heeft, onder vermelding van de cursus/les waaraan u of uw kind deelneemt.

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het cursusjaar 2018/2019. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor dit cursusjaar gaat de cursist en cursusgeld-plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Inspire. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met info@inspire.co.nl.