ALGEMENE VOORWAARDEN INSPIRE Academy – Vooropleiding
 
ALGEMEEN
-Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en
werkzaamheden van Inspire en de afnemer van de vooropleiding, hierna te noemen leerling.
-De school heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de school te weigeren.
-Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de
school te houden aan de huisregels van de school evenals de aanwijzingen die gegeven worden door
de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan dat tot
verwijdering worden overgegaan.
-Bezoek aan de school is geheel op eigen risico. De (directie van de) school is niet aansprakelijk voor
letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker
op het terrein van of in de school.
-Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de
school door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.
 
INSCHRIJVING VOOROPLEIDING
1.De overeenkomst tussen de leerling en de opdrachtgever wordt aangegaan voor de 3 jaar durende
vooropleiding. Elk schooljaar loopt van september tot juli , exclusief de vakanties.
Inschrijving vindt plaats door het volledig ingevulde inschrijfformulier (ook online via de website) op te
sturen of in te leveren bij de receptie van de school en is pas geldig na bevestiging via email door
Inspire.
2.Deze inschrijving geldt voor het 3 jaar durende vooropleiding. Bij bevestiging van uw inschrijving
gaat u tevens akkoord met dit algemene voorwaarden overzicht en met de inschrijfvoorwaarden. De
kosten voor het inschrijven bedragen eenmalig 12,- euro. Inschrijfkosten worden geïncasseerd bij uw
eerste semester afschrijving.
3.Inschrijving dient te geschieden voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Tussentijdse inschrijving
(alleen in februari) is mogelijk, na toelating door middel van een auditie, onder het voorbehoud dat er
plaatsingsmogelijkheid is, zulks ter beoordeling van Inspire. De inschrijving is dan tevens voor 3
schooljaren. ( of de resterende schooljaren i.v.m. met doorstroom uit een andere opleiding of lesjaar)
4.Inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende
schooljaar. Inspire behoudt zich het recht voor een Talent Class te annuleren wanneer er onvoldoende
deelnemers zijn aangemeld.
5.Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding, met dien verstande dat leerlingen van het
voorgaande cursusjaar voorrang hebben bij plaatsing.
6.Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele lesgeldbedrag. Deze
inschrijving geldt voor de vooropleiding. Er vindt geen restitutie plaats van de verplichte betaling van
de vooropleiding in geval van opzegging of verzuim van de lessen
-Het lesgeld is gebaseerd op de aantal lesweken in het schooljaar, excl. de aangegeven vakanties. De
betaling van het verschuldigde lesgeld vindt plaats door middel van een automatisch incasso. U kunt
kiezen uit 3 opties: 1) Indien u Inspire een incassomachtiging geeft, wordt het verschuldigde bedrag na
ontvangst van de inschrijving automatisch van uw rekening afgeschreven. Via automatisch incasso
wordt het cursusgeld geïnd in drie termijnen. De eerste termijn valt in september, de tweede termijn in
januari en het derde termijn in april. 2) via automatische afschrijving wordt het cursusgeld geïnd in 10
termijnen. 3) U heeft de mogelijkheid om het lesgeld van één schooljaar vooruit te betalen d.m.v.
automatische incasso, en ontvangt de korting in dat jaar. Wanneer er sprake is van tussentijdse
instroom van een cursist wordt er geïncasseerd in de desbetreffende maand.
-Indien het lesgeld niet kan worden geïncasseerd wordt er als eerste een brief verstuurd met de
mededeling dat er een poging wordt gedaan het bedrag alsnog af te schrijven van uw rekening.
Wanneer het bedrag om administratieve redenen alsnog wordt teruggeboekt wordt er na het versturen
van een tweede brief 12,- euro administratie kosten berekend. Bij het versturen van een derde brief
wordt er 20,- euro administratie kosten berekend. Bij het versturen van een vierde brief wordt er 35,-
euro administratie kosten berekend. Wanneer er niet wordt nagekomen om het verschuldigde lesgeld
te betalen worden er verdere maatregelen genomen.
-Na lid te zijn op de school voor een schooljaar kan de cursist de deelname aan de vooropleiding niet
tussentijds beëindigen. Er wordt verwacht dat de leerling de gehele vooropleding afmaakt. Indien de
cleerling toch tussentijds wil stoppen met de vooropleiding, dient u dit op tijd te melden aan de directie
van Inspire. Restitutie van het lesgeld van de overgebleven lessen en/of schooljaren, wordt helaas niet
vergoed.
– Het is niet mogelijk om mondeling je vooropleiding op te zeggen.
7.Bij uitschrijving op andere momenten in het cursusjaar blijft de verplichting tot betaling van kracht tot
het einde van de opende vooropleiding behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing
zijn: Echter vindt er geen restitutie plaats van het lopende schooljaar.
– verhuizing uit de regio.
– langdurige ziekte of zwangerschap van de leerling, waardoor het de leerling medisch gesproken niet
mogelijk is de vooropleiding af te ronden.
– indien een leerling een schriftelijk advies van Inspire opvolgt om de vooropleiding te beëindigen.
– wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan
worden verlengd. Dit ter beoordeling aan Inspire. In deze gevallen is een restitutie van cursusgeld
eventueel mogelijk. Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend bij Inspire. Inspire beslist
uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen.
8.Bij adreswijziging dient Inspire zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.
9.In alle gevallen waarin deze inschrijfbepalingen niet voorzien, beslist Inspire.
 
KLEDINGVOORSCHRIFTEN VOOR DANS AFDELING
1.Inspire Art School en Inspire Academy hanteren kledingvoorschriften. Iedere cursist dient zich
hieraan te houden. De juiste kleding en schoeisel zorgt ervoor dat de dansbewegingen goed zichtbaar
zijn voor de docent, er eenheid is in de groep, voorkomt blessures, de verschillende dansstijlen ten
goede komen. Dit geldt ook voor presentaties en voorstellingen.
2.Anders dan de aangegeven kleding wordt niet als juist bevonden
3.Inspire Art School verplicht de cursist de Inspire Design kledinglijn aan te schaffen. Deze dient
gedragen te worden tijdens de testlessen die door het jaar heen afgenomen worden.
De vooropleiding
Bij inschrijving dient de leerling op de hoogte te worden gesteld van: de globale inhoud van
– de vooropleiding
– het aantal lesweken
– de tijdsduur van de lessen
– de lestijden en lesdagen
– de aanvang van de cursus
– de frequentie van de lessen
– eventuele overige verplichtingen
1.De school mag een schooljaar annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties)
zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc.
In geval van annulering voor de aanvang van de schooljaar heeft de cursist recht op terugbetaling van
het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens het schooljaar plaats dan zal terugbetaling van het
lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genomen lesweken.
2.Is er interesse in een ander talent class, dan kan er voor inschrijving een auditie gedaan worden. Dit
na contact met Inspire.
 
ZIEKTE EN AFWEZIGHEID
1.Bij ziekte/afwezigheid van de docent ontvangt de leerling (mits bereikbaar) bericht over uitgevallen
lessen per mail dat bij de inschrijving is opgegeven. Eventueel kan de leerling ook telefonisch op de
hoogte worden gebracht. Bij ziekte/afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal
geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Restitutie van
het cursusgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan twee lesdagen per schooljaar zijn
vervallen per cursusjaar.
2.Indien de leerling verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Inspire hiervan op de hoogte te
brengen. Dit kan via de mail, of op telefoonnummer 055-879 56 45. De afwezigheid zal dan worden
doorgegeven aan de desbetreffende docent. Bij verhindering van leerlingen vindt geen restitutie van
lesgeld plaats.
3.De leerling dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere
uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere
dag, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen leerling en school bepaald. Dit
geldt niet voor leerlingen die er zelf voor kiezen om lessen niet te volgen. De school heeft het recht
personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een schooljaar.
Aansprakelijkheid
1. Het betreden van de school en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van de school,
geschiedt geheel voor risico van de leerling.
2. De schoolhouder (en zijn personeel) is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten
gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen de school of als gevolg
van het verblijf in de school of op het terrein van de school.
3. De schoolhouder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde
zaken.
4. Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de schoolhouder hebben beschadigd, zijn
gehouden deze schade volledige aan de schoolhouder te vergoeden. Indien de schade door meerdere
personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.
 
OVERIG
1. Samenstelling groepen
De samenstelling van de groepen wordt door de docent van de desbetreffende vooropleiding naar
eigen inzicht ingedeeld, is onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale
omstandigheden/wensen.
De samenstelling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Dit altijd in overleg.
Ook kunnen lestijden/lesdagen tussentijds wisselen, dit altijd in overleg. Over samenstelling is geen
discussie mogelijk, Inspire beslist hierin.
2. Huisregels lesgebouw
– Het is verboden de dansruimtes te betreden met buitenschoenen.
– Inspire is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.
– Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen te veel worden afgeleid, is het niet toegestaan
de lessen bij te wonen door anderen dan de cursisten zelf.
-Het is verplicht je te houden aan de kledingvoorschriften voor de desbetreffende danslessen.
Publicatie foto’s/video
Het is mogelijk dat er bij (les )activiteiten van Inspire foto’s of video’s gemaakt worden van u of uw
kind. Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Wij gaan ervan uit
dat u akkoord gaat met publicatie, tenzij u voorafgaand aan het schoolaar schriftelijk bezwaar
aangetekend heeft, onder vermelding van de klas/les waaraan u of uw kind deelneemt.
Slotbepaling
Dit zijn de algemene voorwaarden voor de vooropleiding. De voorwaarden van voorgaande jaren
komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor de vooropleiding gaat de leerling een lesgeld-plichtige
akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten
zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van
Inspire. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met vooropleiding@inspire.co.nl.